ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

Във връзка с административен договор за изпълнение на проект BGО5М90P001-1.003-2202 с наименование: Ново начало с “411 Маркетинг” ЕООД по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, “411 Маркетинг” ЕООД обявява работно място, за което ще се извърши процедура за подбор на персонал за работа във фирмата:

ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ, код НКПД 41321001 – 25 лица в целевата група на възраст до 29 г. включително;

Изисквания към кандидатите:
*Образование: средно образование.
*Квалификационни изисквания за длъжността: умение за работа със специализиран софтуер (или компютърна грамотност и умения: Word, Internet и др.)
*Чужд език: владеене на английски език

Основни задачи и отговорности:
*Въвежда данните и прави справки – извлечения от базата данни на Търсещите машини; *Oтговорност за резултатите от извършената работа и удовлетовреността на поверените му клиенти;
*Oтговорност за задържането на поверените му клиенти.
*Работно време: 8 часа

Лицата, които ще бъдат назначени следва да отговарят на целевата група предвидена в проекта: Да са безработни и/или неактивни лица към момента на кандидатстване. С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.

Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани при спазване на изискванията за конфиденциалност на личните данни. Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за дата и час за провеждане на интервю.

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Обявата е валидна до: 11.01.2018

Кандидатствайте по тази обява!


Качете своето CV в PDF формат. Максимален размер на файла: 5 MB (задължително)


« Обратно към всички обяви