Нови устойчиви работни места в 411 Маркетинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 22.03.2017г.  „411 МАРКЕТИНГ“ ЕООД

сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.003-2202 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фонодове, международни програми и проекти“ за изпълнението на проект „Нови устойчиви работни места в „411 Маркетинг” ЕООД по схема BG05М9ОР001-1.003 “Ново работно място 2015”  по приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Изпълнението на проекта започна на 22.03.2017г. и е с продължителност 18 месеца – 22.09.2018г.

Основната  цел на проекта, е да се създадат  двадесет и пет устойчиви работни места за безработни и/или неактивни младежи до 29 г. възраст. На новоназначените служители ще бъдат подобрени професионалните компетенции, чрез включването им в професионално обучение за професия „Оператор на компютър”. Планирано е закупуването на оборудване, което е необходимо за работа на новоназначените служители.

Общата стойност на проекта е 247 469,00  лева /двеста четиридесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и девет лева/ и и се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.