411 Маркетинг подписа договор по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 01.02.2021 г. 411 Маркетинг ЕООД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1317-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Чрез проекта се цели осигуряването на оперативен капитал за компанията за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID 19. Общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране. Крайната дата на изпълнение на проекта е 01.05.2021 г.

Подкрепата се предоставя по процедура BG16RFOP0022.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.