411 Маркетинг Награди Млади IT Tаланти

Млади IT таланти поучиха награди от 411 Маркетинг за отлично представяне по време на състезание, организирано от ВСУ “Черноризец Храбър”. В него участваха както възпитаници на висшето учебно заведение, така и ученици. Комисия от експерти и преподаватели оцени представянето на претендентите. Награди получиха първите трима участници в категории “Мобилно приложение” и “Създаване на WEB сайт”.

“Това е нашия начин да предоставим възможност за развитие на младите IT специалисти, както и да съдействаме за тяхната успешна реализация на пазара на труда”, коментира Милен Сотиров, Тренинг мениджър на 411 Маркетинг и хоноруван асистент във ВСУ, който участва в изпитната комисия.

Компанията започна своята дейност във Варна през 2009 г с четирима души персонал, като днес осигурява заетост на над 200 души. През 2018 година 411 Маркетинг предвижда да открие нови работни места, както и да разшири обхвата на стажантска си програма.

Експерт на 411 Маркетинг участва в държавна комисия за защитата на дипломни работи във ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”

Експерт на 411 Маркетинг участва в държавната комисия за публична защита на магистърските тези на студентите от специалност „Информационни и комуникационни технологии“ към ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Защитата на дипломните работи се извърши пред Държавна изпитна комисия в лекционна зала „Прогрес“.

„Като участник в Държавната изпитна комисия във ВВМУ, бях впечатлена от високото ниво на подготовка на студентите и труда, който са вложили в изработката и защитата на магистърските си тези. Не мога да не споделя колко приятно изненадана останах и от факта, че двама от студентите бяха изработили тестери/ прототипи, с които нагледно да представят и защитят магистърските си тези.“, коментира Силвия Николова, Director of client marketing на 411 Маркетинг.

Всички представени презентации по дипломните работи събудиха голям интерес сред присъстващите в залата. Някои от презентациите приключиха с демонстрация на практическите разработки на студентите. С особен интерес бяха посрещнати презентациите и практическите демонстрации на резултатите от дипломните работи „Специализиран тестер за оценка на уязвимостите в компютърна мрежа“ на Екатерина Енчева Дянкова и „Автоматизирана микропроцесорна платформа за жиростабилизация на комуникационна антена“ на Найден Евгениев Тотев. Държавната изпитна комисия оцени работата на студентите с много добри и отлични оценки и ги произведе в образователно – квалификационната степен „магистър“.

411 Маркетинг преподава SEO на студенти от ВВМУ

Възпитаници на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” започват обучение по SEO (оптимизация на търсещите машини). Подготовката им е в рамките на съвместен образователен проект между морско училище и 411 Маркетинг. В инициативата са включени 45 студенти от първи курс от специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия”. За тях са осигурени над 60 часа лекции и практически занятия по дисциплина “SEO – Оптимизиране на търсещи машини”. Миналата година 46 студенти от Висшето училище получиха сертификати за успешно завършен курс по “Дигитален маркетинг и оптимизация на търсещите машини (SEO)”. През 2018 година курсът прерасна в учебна дисциплина и се преподава на студенти първи курс от специалността “Информационни и комуникационни технологии”.

“Създаването на новата учебна дисциплина стана факт след като през месец февруари експертна група на националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) извърши проверка във ВВМУ по критериалната система на агенцията. Постоянната комисия по технически науки на НАОА взе решение на 09.03.2018 за разкриване на професионално направление 5.3 “Комуникационна и компютърна техника” във ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”.

Съвместната работа с IT фирми по обучението на IT специалисти е задължително условие за добрата реализация на випускниците”, коментира ръководителят на катедра “Информационни технологии” доц. д-р. Юлиян Цонев. “Сътрудничеството между Висшето училище и компанията дава конкретни резултати, като вече 10 випусници работят на трудов договор в 411 Маркетинг.

Съвместната работа с IT фирми по обучението на IT специалисти е задължително условие за добрата реализация на випускниците”, коментира  ръководителят на катедра “Информационни технологии” доц. д-р. Юлиян Цонев. “Сътрудничеството между Висшето училище и компанията дава конкретни резултати, като вече 10 випусници  работят на трудов договор в 411 Маркетинг.

Студентите от 1ви, 2ри и 3ти курс на специалност “Информационни и комуникационни технологии  в морската индустрия”, активно участват във факултативната дисциплина SEO, провеждана от фирма 411 Маркетинг. Студентите също така се възползваха от възможността за реална работа в компанията по линия на проекта “Студентски практики” на МОН.”

“Вярвам в успешната реализация на студентите от  ново разкритите специалности „Информационни и комуникационни технологии” и “Киберсигурност” в ново откритото професионално направление 5.3 “Комуникационна и компютърна техника” във ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров”, коментира доц. д-р. Юлиян Цонев.

“Обучението е ориентирано към приложими в реална бизнес среда практики. По време на занятията се разработват реални проекти за изработка на собствени уеб приложения, бизнес startups, електронна търговия, дигитален маркетинг и оптимизция на търсещи машини”, коментира Милен Сотиров, Мениджър обучение в 411 Маркетинг.

Компанията развива собствена академия – 411 Аcademy, имаща за цел подготовка на студенти и стажанти за работа в областта на дигиталния маркетинг. Благодарение на сътрудничеството си с ВВМУ,  411 Academy разширява своята дейност. 411 Academy e практически ориентирана школа, осигуряваща, както начални знания по уеб разработка и SEO, така и последващи и надграждащи знанията обучения. По-голямата част от обученията са предназначени за студенти, имащи интерес към IT технологиите.

За 411 Маркетинг

411 Маркетинг е бългaрският филиал на международния бранд 411 Locals. Офисът във Варна стартира през 2009 година, като в началото са наети четирима човека персонал. Екипът днес се състои от над 200 специалисти, работещи в сферата на SEO, WEB дизайн, онлайн маркетинг. 411 Locals е официален партньор на Google и е сред ТОП 10 на SEO компаниите в САЩ.

Възпитаници на ВСУ “Черноризец Храбър” посетиха офиса на 411 Маркетинг

Посещение на студенти от ВСУ в офиса на 411 Маркетинг

Възпитаници на ВСУ “Черноризец Храбър” посетиха офиса на 411 Маркетинг. Студентите от Kазахстан и Киргизстан се обучават в специалност “Международен бизнес”. Благодарение на партньорството между висшето учебни заведение и варненската компания, младежите ще имат възможността да карат летния си стаж в 411 Маркетинг. Стажът ще има практическа насоченост, като студентите ще бъдат включени в работния процес, ориентиран към дигиталния маркетинг и SEO (оптимизация на търсещите машини). Тяхната практическа подготовка ще се осъществи в рамките на 411 Academy – образователен проект, ориентиран към обучение на студенти в областта на дигиталния маркетинг.

411 Маркетинг и ВСУ “Черноризец Храбър” продължават партньорската си програма за обучение на магистри

Възпитаници на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ се обучават в перспективните дисциплини „Оценка и SEO оптимизация“ и „Системи за управление на съдържането“, в рамките на съвместен проект между Висшето учебно заведение и 411 Маркетинг. Партньорите подготвят магистри от специалности „Уеб Дизайн“ и „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“. Продължителността на обучението е 35 учебни часа. Студентите сe обучават в SEO, web разработки, създаване на бизнес профил в онлайн среда. В проекта участват 15 магистри. „Интегрираме нови стандарти и успешни практики в обучението. Стараем се да поддържаме максимална практическа насоченост и реална приложимост на новите знания, за да отговарят на бързо развиващия се IT сектор“, коментира Милен Сотиров, мениджър обучение в 411 Маркетинг. Той води занятията с магистрите, като съдържанието на курса е насочен към практиката и актуалните изисквания на IT бизнеса. Магистрите на ВСУ „Черноризец Храбър“ имат възможност да започнат стаж в 411 Маркетинг. Стажът осигурява 240 часа обучение и практика в реална бизнес среда. Младежите се подготвят за работа в областта на онлайн маркетинга и рекламата, SEO и уеб разработка. Всеки един от тях има възможност за кариера и професионална реализация в 411 Маркeтинг. Стажантската програма е с подкрепата на МОН и ЕС.

„Обучението в магистърската програма по дигитален маркетинг подготвя кадри в тази модерна и динамична специалност вече 4 години, като прави опит да запълни една специфична ниша от пазара на труда. Дипломираните студенти са изключително търсени специалисти не само в региона а и в страната. Целта ни е да осигурим възможно най-рано пряк контакт на обучаемите с бизнеса.“, д-р Веселина Спасова – ръководител на магистърската програма.

„Стигнали дотук, нашата следваща цел е да повишим уменията на студентите за придобиване на по-широк спектър от умения за анализи на данни (big data, sentiment analysis), участие в специализирани изследвания на поведението на потребителите, с което ще дадем възможност на фирмите по дигитален маркетинг, имайки вече тези кадри, да разширяват услугите си и да разширяват бизнеса си“, доц. Галина Момчева – ръководител катедра „Информатика и икономика“.

При започването на своята дейност във Варна, 411 Маркетинг стартира с 4 души персонал. Към днешната дата фирмата осигурява заетост в морския град на над 200 човека. Фирмата е част от бранда 411 Locals – базирана в САЩ международна компания, специализирана в доставка на SEO решения за малък и среден бизнес. Класирана е в ТОП 5 на фирмите за локална SEO в САЩ.

411 Маркетинг: 50% от нашите IТ специалист са дами

50% от работещите в 411 Маркетинг IT специалисти са дами. Компанията е осигурила равни възможности на дамите и господата, имащи желание да се развиват в сферата на SEO (оптимизация на търсещите машини), онлай-маркетинг, уеб-разработките.

“Младите хора се стремят към високите технологии. Интересуват се и бързи навлизат в новостите. Тяхната реализация в компанията е свързана с личните им качества и упоритост”, коментира г-жа Ваня Кирилова, Оперативен мениджър на 411 Маркетинг.

90% от мениджърския състав на 411 Маркетинг е съставен от служители, започнали на стартова позиция в компанията, доказали своите лични и професионални качества.
Компанията е част от международния бранд 411 Locals, който е в елитната група на най-добрите партньори на Google – Google All-Star Partners. Варненският филиал стартира своята дейност през 2009 година с екип от 4 души, като днес дава заетост на над 200 души. Повечето от тях работята в областта на SEO, дигиталния маркетинг, разработването на сайтове. 70 от служителите на 411 Маркетинг притежават индивидуални Google сертификати за Основи на AdWords, рекламиране в мрежата за търсене, дисплейно и мобилно рекламиране, видеорекламиране, Google Analytics IQ.

“Интересът към SEO и онлайн маркетинга се увеличава. България се превръща във високо-технологичен хъб, към който интерес имат все повече международни компании”, коментира г-жа Кирилова.

Младежите осъзнават, че сектора на IT e ниша, която е отлично поле за изява, професионална реализация и осигуряване на отлични доходи.

Процесът за подбор на кадри в компанията дава равни възможности за всички кандидати. Заплащането също е обвързано само с постигнатите резултати.

През 2018 година 411 Маркетинг ще удвои мащабите на започнатата през 2017 година 411 Академия. В нея до сега са обучени над 70 стажанти, като 70% от тях са започнали работа в компанията. През тази година фирмата планира да осигури стажантска програма за над 80 души.

411 Маркетинг раздаде сертификати на своите стажанти

Сертификати за успешно завършен стаж по Уеб разработка, дигитален маркетинг и оптимизация на търсещи машини /SEO/ от 411 Маркетинг получиха 15 студенти. Стажантите са студенти от ВВМУ, ИУ – Варна, ТУ – Варна и ВСУ.

Във висшите учебни заведения младежите се обучават в специалности като Информатика, Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия, Бизнес информационни системи, Софтуерни и интернет технологии.

Част от студентите са получили предложение да започнат работа в 411 Маркетинг. Предстои сформиране на нова група от 30 стажанти.
Сертификатите за успешно завършен стаж връчи г-жа Ваня Кирилова, Оперативен мениджър на 411 Маркетинг.

411 Маркетинг с нови инвестиции в IT сектора

411 Маркетинг стартира нов инвестиционен проект за обучение на стажанти и млади специалисти по оптимизация за търсещите машини /SEO/. През 2018 година, варненската компания ще удвои мащабите на започнатата през 2017 година SEO Академия. Досега, в нея са обучени над 50 стажанти. 70% от тях започнаха работа за компанията.

“През 2018, предвиждаме да продължим да подготвяме кадри за IT индустрията, както и да имплементираме нови образователни похвати в обучителния процес, за да го направим максимално адекватен към изискванията на бързоразвиващата се среда”, коментира Милен Сотиров, Тренинг мениджър на 411 Маркетинг. Стажантската програма е с продължителност 240 часа и е безплатна за курсистите. Обученията се реализират с подкрепата на програма “Студентски практики“ на МОН.

Компанията оборудва нова зала за обучение с 18 индивидуални работни станции, доставена е и интерактивна дъска, която позволява по-пълноценна връзка между обучители и обучаеми и дава възможност за пълноценната им интеграция в обучителния процес като бъдат активни участници в него.

За курсистите са осигурени обучители, всеки от които има практически опит както в преподаването, така и в сферата на дигиталния маркетинг и оптимизацията за търсещите машини.

През месец януари 2018 г., SEO Академията на 411 Маркетинг стартира подготовка на 20 стажанти. Курсистите са студенти от Военно-морската академия, Техническия университет, Икономическия университет и Варненския свободен университет. Предвижда се следващата група да се увеличи до 30 души.

Академията на 411 Маркетинг подготвя младежите за работа с актуалните стратегии за дигитален маркетинг и похвати за оптимизация за търсещите машини, приложими в реална бизнес среда. Обученията се провеждат в офиса на компанията, което позволява на курсистите да бъдат част от работния процес.

411 Маркетинг е част от международния бранд 411 Locals, световен лидер в областта на SEO. Варненският филиал започва своята дейност през 2009 година с 4 души персонал. В компанията днес работят над 200 души, като през 2018 се предвиждат увеличаване броя на служителите с 8 – 10%.

В 411 Маркетинг, идването на работа всеки ден е удоволствие!

411 Маркетинг е българската дъщерна фирма на международната 411 Locals, специализираща в областта на Интернет рекламата. Тя се намира във Варна, България, и е основана през 2009, когато има само четирима служители. Днес, нейните служители наброяват повече от 200 души. Компанията изгради партньорства за образование и развитие на човешките ресурси с Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Икономическия университет и Техническия университет във Варна, както и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. 411 Locals е официален партньор на Google и също така е сред 10те компании в САЩ, които се занимават с оптимизация за търсещите машини.

Можете да се свържете с нас и да научите повече за нас на:

Facebook: https://bg-bg.facebook.com/411Marketing/
Email: [email protected]
LinkedIn: https://goo.gl/uD8q9o
Even Phone: +359 879 089 628
Website: http://411marketing.bg

Дядо Коледа се среща с децата на 411!

Е добре, може и да сме пропуснали да кажем нещо важно. Оказа се, че не сме единствените добри деца тази година. Традиционната ни за офиса игра “Таен Дядо Коледа” не беше единственият път когато имахме посещение от Северния полюс. По-рано тази седмица, добрият старец дойде в офиса на 411 Маркетинг за да раздаде лично подаръците на децата на нашите колеги.

Честно да си кажем, позавидяхме на нашите малки приятели за това, че получиха толкова внимание от Дядо Коледа, но нашият ред още не беше дошъл. Което ни подсеща да попитаме – имахте ли време да прочетете за не толкова тайното посещение на дядо на иначе “тайния” Дядо Колед?

Въпреки, че запазихме повечето от тях за себе си, ето някои от нашите любими снимки от деня изпълнен с искрено вълнение, блестящи детски очички, цял куп подаръци и известното Хо-хо-хо.