411 Маркетинг разширява дейността си по обучение на варненски студенти в SEO

Проектът на 411 Маркетинг за обучение на варненски студенти в SEO /оптимизация на търсещите машини/ се разраства с бързи темпове. Пилотната тренинг инициатива стартира в края на 2016 г., когато съвместно с ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” – Варна се проведе първата в България SEO Академия, съвместно организирана от бизнеса и академичната общност.

В началото на 2017 г. 411 Маркетинг започна дългосрочни курсове по SEO за възпитаници на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”. “Обучаваме над 80 курсисти. Акцентът е върху практическите упражнения, имащи приложение в реалната бизнес среда. Мениджър обучение на 411 Маркетинг – лектор с богат практически опит, подготвя и преподава най – актуaлните тенденции от сферата на SEO”, каза оперативният мениджър Ваня Кирилова.

Вижте още »

Щрихи от едно ТВ интервю

На 28.03.17, оперативният мениджър на 411 Маркетинг – г-жа Ваня Кирилова, заедно с Кап. първи ранг доц. д-р Николай Великов, декан на факултет „Навигационен“ към ВВМУ “Никола Вапцаров”, дадоха интервю за предаването “Щрихи от утрото” на телевизия “Черно море” на тема какво представлява SEO – оптимизация на търсещите машини – и каква е необходимостта от разкриване на нов обучителен SEO курс към специалността Информационни и комуникационни технологии.

В началото на интервюто, г-жа Кирилова обясни естеството и значението на SEO за всеки един бизнес: “Ако не направите така, че да имате сайт и той да е достатъчно популярен, Вас няма да ви намират и бизнесът ви няма да има бъдеще. SEO e маркетингов инструмент, който помага бизнесите да бъдат намерени при търсене на определени ключови думи в Интернет.” Вижте още »

Нови устойчиви работни места в 411 Маркетинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 22.03.2017г.  „411 МАРКЕТИНГ“ ЕООД

сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.003-2202 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фонодове, международни програми и проекти“ за изпълнението на проект „Нови устойчиви работни места в „411 Маркетинг” ЕООД по схема BG05М9ОР001-1.003 “Ново работно място 2015”  по приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Изпълнението на проекта започна на 22.03.2017г. и е с продължителност 18 месеца – 22.09.2018г.

Основната  цел на проекта, е да се създадат  двадесет и пет устойчиви работни места за безработни и/или неактивни младежи до 29 г. възраст. На новоназначените служители ще бъдат подобрени професионалните компетенции, чрез включването им в професионално обучение за професия „Оператор на компютър”. Планирано е закупуването на оборудване, което е необходимо за работа на новоназначените служители.

Общата стойност на проекта е 247 469,00  лева /двеста четиридесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и девет лева/ и и се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.